Dokumentstyring

For virksomheter som ønsker å etablere eller revidere allerede eksisterende system for kvalitet og HMS arbeidet i virksomheten, tilbyr Proadepto å utarbeide et system for dokumentstyring som sikrer at nødvendige prosedyrer, rutiner og instrukser for å ivareta kvalitet og HMS følger et systematisk oppsett som kan forstås av hele virksomheten.


Noen eksempler på dokumentstyring er:


    • Avviksbehandling: hvordan observerte eller opplevde avvik rapporteres, registreres og følges opp
    • Risikoutsatte arbeidsoperasjonerhvordan spesifikke arbeidsoperasjoner skal utføres for å sikre arbeidstakere
    • Ledelsens gjennomgang: Hvordan virksomhetens ledelse tilfredsstillende skal gjennomgå HMS-dokumentasjonen for å sikre at denne til en hver tid er tilpasset virksomhetens daglige drift.
    • Informasjon og læring: Hvordan nødvendig kompetanse sikres på tvers av hele virksomheten.

Hvilke virksomheter bør kjøpe dokumentstyring?

Virksomheter som allerede har etablert HMS dokumentasjon, men hvor nødvendige prosedyrer, rutiner eller instrukser for å ivareta HMS regelverket enten er mangelfulle eller mangler en enhetlig utforming som forenkler forståelsen og bruken av disse.Dokumentstyring er en del av den nødvendige HMS dokumentasjonen for en virksomhet.